d là gì trong vật lý? | Hatgiongtihon.net

Id trong vật lý là gì?